Partijen PS Overijssel sluiten ‘regenboog stembusakkoord’

Een aantal partijen in Provinciale Staten van Overijssel heeft een zogenoemd regenboog stembusakkoord bereikt. In het akkoord worden afspraken gemaakt voor de komende periode over beleid op LHBTI-gebied.

Het akkoord is een initiatief van D66, PvdA en VVD en wordt gesteund door GroenLinks,SP, 50 Plus en de PvdD. De initiatiefnemers hopen dat andere partijen zich er nog bij aansluiten.

Het akkoord wordt zondagmiddag ondertekend in Hengelo.

Het is voor het eerst dat er in Overijssel een regenboog stembusakkoord gesloten wordt.

Hieronder de tekst van het regenboog stembusakkoord:

Overijssel Regenboogprovincie.  Provinciaal Stembusakkoord maart 2019  

Door inzet van vele partijen is de provincie Overijssel regenboogprovincie geworden. Dat label verplicht tot beleidsinspanningen en financiële middelen. Beleid zoals bepaald is in uitvoering en financiële middelen zijn beschikbaar voor de komende jaren. Onderstaande partijen in Overijssel bevestigen door ondertekening hun steun en zetten zich daar ook de komende jaren weer merkbaar gezamenlijk voor in.

Bevorderen LHBTI-acceptatie. Het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s is (ook) een taak van de provincie. Daarom worden in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten afspraken opgenomen over LHBTI-beleid en wordt één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten (ook) verantwoordelijk voor LHBTI-beleid. Aan het predicaat ‘regenboogprovincie’ blijft invulling gegeven met LHBTI-beleid, een budget en concrete acties. De provincie draagt actief het LHBTI-beleid uit en wil zo andere overheden motiveren tot passende lokale initiatieven. Regionale (LHBTI-) organisaties worden door de provincie ondersteund bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s en de vrijwilligersinfrastructuur op dit gebied wordt gestimuleerd. De provincie draagt bij aan de zichtbaarheid van LHBTI’s, door o.a. het hijsen van de regenboogvlag, het steunen van werving en training van voorlichters, het bijdragen aan specifieke roze festival(s) zoals Roze Zaterdag en zorgt mee voor een rondtrekkende expositie voor publieke ruimten in elke gemeente. Gedeputeerden spreken zich waar dat relevant is uit voor LHBTI-acceptatie.

Jongeren, ouderen & veiligheid. De provincie zet zich in voor een klimaat waar LHBTI’s zich veilig en geaccepteerd voelen, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en biculturele LHBTI’s. Daartoe stimuleert de provincie dat gemeenten de veiligheid van LHBTI’s bevorderen en geweld aanpakken en ondersteunt men LHBTI-organisaties en antidiscriminatiebureaus voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. De provincie ondersteunt regionale LHBTI-organisaties bij het bevorderen van LHBTI-acceptatie op scholen. Ze motiveert dat op alle middelbare scholen in Overijssel een actief GSA (een groep leerlingen en docenten die vinden dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich te hoeven schamen of te verantwoorden) netwerk bestaat. Ook ondersteunt de provincie regionale (LHBTI-) organisaties bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. En de provincie ondersteunt regionale (LHBTI-) organisaties om in (ouderen-) zorginstellingen het leveren van LHBTI-vriendelijke zorg en het gebruik maken van een Roze Loper keurmerk te vergroten.

Werkgelegenheid, cultuur & sport. Programma’s die met steun van de provincie het bevorderen van werkgelegenheid als doel hebben sluiten deelname van groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgender personen niet uit. In het kader van diversiteit dient er in het provinciale cultuurbeleid ook aandacht te zijn voor LHBTI’s. De provincie draagt er in haar mediabeleid aan bij dat frequente onafhankelijke journalistiek voor en over LHBTI als neutraal informatief platform voor alle inwoners beschikbaar blijft. De provincie ondersteunt regionale LHBTI-evenementen zoals Roze Zaterdag. De provincie bevordert LHBTI-acceptatie in de sport, bijvoorbeeld met voorwaarden bij sportsubsidies, opdat het provinciale sportaanbod voor iedereen goed toegankelijk is.

Voorbeeldrol. De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om diversiteit en acceptatie binnen de eigen organisatie.Daartoe worden bijvoorbeeld de Verklaring van Amsterdam, de Verklaring van Dordrecht en het Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI-vriendelijke werkvloer ondertekend. De provincie biedt transgender medewerkers de mogelijkheid van een transitieverlof en in provinciale voorzieningen zijn genderinclusieve toiletten aanwezig, die door een ieder, ongeachte genderidentiteit of –expressie, mogen worden gebruikt. De provincie blijft haar inspanningen voortzetten bij registraties en uitnodigingen en spreekt inwoners waar mogelijk genderinclusief aan, bijvoorbeeld als ‘beste inwoner’ i.p.v. ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Op provinciale formulieren wordt alleen als het wettelijk noodzakelijk is naar geslacht gevraagd.

D66

PvdA

VVD

(Bron: Roze Golf, foto: regenboogvlag op provinciehuis)Categorieën:Nieuws, Overijssel

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: